Program Czyste Powietrze 2023

03/07/2023

Autor: Iza Tomaszewska

czyste-powietrze-2023-blog-bannery

Zobacz informacje na temat Czyste Powietrze 2024

Rząd wprowadza zmiany w programie „Czyste Powietrze” w celu skuteczniejszej walki ze smogiem. Nowe przepisy obejmują wyższe progi dochodowe, większe dofinansowanie oraz szybsze wypłaty środków. Maksymalne dotacje sięgają teraz 66 000 zł w podstawowym poziomie i aż 135 000 zł w najwyższym poziomie wsparcia. Aby ubiegać się o dotację z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku, należy spełnić określone warunki. Sprawdź, ile dofinansowania można otrzymać i jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać z tego wsparcia.

Program „Czyste Powietrze” na rok 2023 przynosi wiele istotnych zmian.

Proces składania wniosków został uproszczony, a próg dochodowy uprawniający do dofinansowania został obniżony. Terminy oczekiwania na decyzję skrócono, a wnioskujący mogą otrzymać prefinansowanie jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Nowy nabór, rozpoczynający się 3 stycznia 2023 roku, oferuje wyższe progi dochodowe, większe kwoty dofinansowania oraz krótszy czas oczekiwania na dotację. W przypadku kompleksowej termomodernizacji konieczne jest wykonanie audytu energetycznego. Dodatkowo, nowa odsłona programu umożliwia złożenie dwóch wniosków.

Od kiedy do kiedy program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w okresie od 2018 do 2029 roku, z podpisywaniem umów do 31 grudnia 2027 roku i wydatkowaniem środków do 30 września 2029 roku. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

W ramach programu „Czyste Powietrze 2023” uwzględniane są finansowane przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte i zakończone. Inwestycje, których realizacja rozpoczęła się maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, są uwzględniane, przy czym data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku.

Kto może starać się o wsparcie z programu Czyste Powietrze?

Osobą uprawnioną do korzystania z programu „Czyste Powietrze 2023” jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód takiej osoby nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Osoby starające się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostały podzielone na trzy grupy w zależności od wysokości dochodu.

I grupa – podstawowa, to osoby, których roczny dochód, potwierdzony w ostatnim zeznaniu podatkowym, nie przekroczył 135 tys. zł. W ramach tej grupy mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze 2023”. Wcześniej próg ten wynosił 100 tys. zł.

II grupa – obejmuje osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym wynosi maksymalnie 1894 zł netto na osobę (wcześniej 1564 zł netto), oraz osoby w gospodarstwie jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2651 zł netto na osobę (wcześniej 2189 zł netto). Osoby spełniające te kryteria mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”.

III grupa – czyli grupa intensywnego wsparcia, obejmuje osoby fizyczne, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jak wskazane w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza ustalonych kwot: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dodatkowo, kryterium stanowi prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), które musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, jej roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rząd przewiduje dla beneficjentów z tej grupy dofinansowanie w wysokości od 90% do 100%.

czyste powietrze kwalifikacja do dotacji

Na co dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

W ramach programu „Czyste Powietrze 2023” można otrzymać dofinansowanie na różne elementy i urządzenia związane z poprawą efektywności energetycznej i redukcją emisji zanieczyszczeń. Oto lista niektórych z tych elementów:

 • Audyt energetyczny
 • Pompy ciepła powietrze/woda
 • Pompy ciepła powietrze/powietrze
 • Gruntowe pompy ciepła
 • Kotły gazowe i olejowe
 • Kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

ekonomiczne ogrzewanie

Jakie są warunki otrzymania wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 • Kryterium dochodowe: roczne zarobki nie przekraczające 135 tys. zł.
 • Dotacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.
 • Przy kompleksowej termomodernizacji, wymagane jest wykonanie audytu i zrealizowanie wszystkich prac modernizacyjnych, które przyniosą przynajmniej jedno zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową.
 • Dofinansowanie nie jest dostępne dla przedsięwzięć w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub budynkach gospodarczych.
 • W przypadku wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, konieczne jest trwałe wyłączenie tego źródła z użytku i przedstawienie potwierdzenia w formie imiennego dokumentu zezłomowania, karty przekazania odpadu lub formularza przyjęcia odpadów metali.
 • Budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego, nie kwalifikuje się do dotacji.
 • Nie można otrzymać ponownego dofinansowania z publicznych środków na to samo przedsięwzięcie, jednak możliwe jest otrzymanie wsparcia na inną inwestycję.

Jakie są zobowiązania osób które otrzymały finansowanie z programu „Czyste Powietrze”?

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”, beneficjent ma następujące zobowiązania dotyczące budynku, w którym przeprowadzono modernizację:

 1. Nie zainstaluje i nie będzie użytkował źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 2. Zamontowane kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych będą spełniać wymagania ekoprojektu.
 3. Wszystkie zainstalowane i użytkowane urządzenia do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać wymagania obowiązujące na terenie, na którym znajduje się budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, włącznie z przepisami prawa miejscowego i uchwałami antysmogowymi.
 4. Okres trwałości zobowiązań wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie beneficjent nie może zmieniać przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny cel, nie może demontować zakupionych i zainstalowanych urządzeń, instalacji i wyrobów budowlanych, ani instalować dodatkowych źródeł ciepła, które nie spełniają warunków i wymagań technicznych określonych w Programie.

Jak złożyć wniosek w programie „Czyste Powietrze”?

Aby złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”, masz kilka możliwości:

 1. Internet – Możesz złożyć wniosek przez Internet za pośrednictwem Portalu Beneficjenta Czyste Powietrze. Tam znajdziesz aktualny formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją wypełniania.
 2. Urząd – Możesz udać się do odpowiedniego urzędu, który obsługuje program „Czyste Powietrze”, i tam złożyć wniosek osobiście.
 3. Bank – Jeśli skorzystasz z kredytowania, bank udzieli Ci niezbędnych informacji i złoży wniosek w Twoim imieniu.

Jeśli ubiegasz się o prefinansowanie, czyli dotację wypłacaną przed realizacją inwestycji, wniosek możesz złożyć wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) z możliwością elektronicznego podpisania wniosku profilem zaufanym. Jeżeli nie posiadasz podpisu elektronicznego, możesz wydrukować formularz wniosku, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub dostarczyć do punktu informacyjno-konsultacyjnego w swojej gminie.

W przypadku korzystania z kredytu, konsultant z banku udzieli Ci wszelkich informacji dotyczących wniosku i złoży go w Twoim imieniu.

W razie wątpliwości lub potrzeby dodatkowych informacji, zalecamy skonsultowanie się z odpowiednimi doradcami programu „Czyste Powietrze” lub Twój bank.

Ostatnio dodane
Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak różni się od programu "Czyste Powietrze"? Program "Ciepłe Mieszkanie" to...

Inne ciekawe artykuły…

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Czym jest program "Ciepłe Mieszkanie" i jak różni się od programu "Czyste Powietrze"? Program "Ciepłe Mieszkanie" to...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *